|
|
|
|
|
| |
Current Issue

Past Issues

Guidelines

Epidemic Hot Spot

Instructions to Authors

SearchPast Issue
Volume 35, Number 1, March 2002

Review Articles

Antibiotics: action and resistance in Gram-negative bacteria
Leung-Kei Siu

[Abstract] [Full Article in PDF]

Original Articles

Seasonal prevalence of anti-Japanese encephalitis virus antibody in pigs in different regions of Taiwan
Kwo-Jiing Chang

[Abstract] [Full Article in PDF]

Streptococcus pneumoniae bacteremia in southern Taiwan
Chih-Kung Lee, Jien-Wei Liu, Hsieh-Shong Leu, Chuen-Jr Jian, Chia-Chin Li

[Abstract] [Full Article in PDF]

Clinical outcome of invasive pneumococcal infection in children: a 10-year retrospective analysis
Jui-Shan Ma, Po-Yen Chen, Suk-Chun Mak, Ching-Shiang Chi, Yeu-Jun Lau

[Abstract] [Full Article in PDF]

Clinical manifestations of strongyloidiasis in southern Taiwan
Hung-Chin Tsai, Susan Shin-Jung Lee, Yung-Ching Liu, Wei-Ru Lin, Chun-Kai Huang, Yao-Shen Chen, Shue-Ren Wann, Tsung-Hung Tsai, Hsi-Hsun Lin, Muh-Yong Yen, Chuan-Min Yen, Eng-Rin Chen

[Abstract] [Full Article in PDF]

Comparison of clinical characteristics of adenovirus and non-adenovirus pneumonia in children
Kuo-Tarng Farng, Keh-Gong Wu, Yu-Sheng Lee, Yeuh-Hung Lin, Be-Tau Hwang

[Abstract] [Full Article in PDF]

Mycobacterium marinum infection in Taiwan
Ting-Shu Wu, Cheng-Hsun Chiu, Lin-Hui Su, Ju-Hsin Chia, Ming-Hsun Lee, Ping-Cherng Chiang, An-Jing Kuo, Tsu-Lan Wu, Hsieh-Shong Leu

[Abstract] [Full Article in PDF]

Characteristics of Plesiomonas shigelloides infection in Taiwan
Hsiang-Kuang Tseng, Chang-Pan Liu, Wen-Chen Li, Shey-Chiang Su, Chun-Ming Lee

[Abstract] [Full Article in PDF]

Characteristics of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in infants and children without known risk factors
Kun-Chan Wu, Hsiu-Hui Chiu, Jen-Hsien Wang, Nie-Sue Lee, Hsiao-Chuan Lin, Chia-Chang Hsieh, Fuu-Jen Tsai, Ching-Tien Peng, Ya-Chun Tseng

[Abstract] [Full Article in PDF]


Clinical features of atypical Kawasaki disease
Yu-Chia Hsieh, Mei-Hwan Wu, Jou-Kou Wang, Ping-Ing Lee, Chin-Yun Lee, Li-Min Huang

[Abstract] [Full Article in PDF]

Case Reports

Haemophilus influenzae type b meningitis with subdural effusion: a case report
Hueng-Chuen Fan, Yi-Ming Hua, Chun-Jung Juan, Yu-Mieng Fang, Shin-Nan Cheng, Chih-Chien Wang

[Abstract] [Full Article in PDF]

Haemophilus parainfluenzae and Fusobacterium necrophorum liver abscess: a case report
Jow-Jyh Hwang, Yeu-Jun Lau, Bor-Shen Hu, Zhi-Yuan Shi, Yu-Hui Lin

[Abstract] [Full Article in PDF]

Brief Communications

Detection of Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in central Taiwan rivers by immunofluorescence assay
Tai-Lee Hu

[Abstract] [Full Article in PDF]

Top


This website is designed and maintained by Scientific Communications International Limited on behalf of the Chinese Society of Microbiology, the Chinese Society of Immunology, the Infectious Diseases Society of Taiwan, and the
Taiwan Society of Parasitology